Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2020

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 2-ci buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 2-ci buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

2, 2020

Qruplarda ingilis dilinin distant təliminin problemləri

Ross DOUGLAS,

Sevil ƏLIYEVA

7-11

Məqaləyə bax

2.

2, 2020

Mədəniyyətin dilə təsiri

Samirə Elbrus CƏFƏRZADƏ

12-18

Məqaləyə bax

3.

2, 2020

Neyrolinqvistika və afaziya  

Fidan Sabir qızı ABİYEVA

19-25

Məqaləyə bax

4.

2, 2020

İngilis dili lüğətinin tədrisi üçün effektiv metodlar

Gülnar Arif qızı ADIGÖZƏLLI

26-31

Məqaləyə bax

5.

2, 2020

Xarici dillərin tədrisində sual cümlələrinin rolu

Samid Murad oğlu SÜLEYMANOV

32-36

Məqaləyə bax

6.

2, 2020

İngilis etnonimlərinin semantik təsnifatı

Aidə Akif qızı MIRZƏYEVA 

37-42

Məqaləyə bax

7.

2, 2020

İngilis dilində emosemiyali frazeologizmlərdə qeyri-tarixi şaquli kontekst

İlahə Elşən qızı HÜSEYNOVA

43-47

Məqaləyə bax

8.

2, 2020

Onomastik vahidlərin üslubi funksiyası

Billurə İlqar qızı TAHİRZADƏ

48-53

Məqaləyə bax

9.

2, 2020

İngilis və azərbaycan dillərinin hand / əl və ürək / heart komponentli somatik frazeologizmlərinin tematik qrupları

Leyla Vüqar qızı MIRZƏYEVA

54-59

Məqaləyə bax

10.

2, 2020

Dil tədrisində humanistik yanaşmalar

Şəfəq İsa qızı ABDULLAYEVA

60-63

Məqaləyə bax

11.

2, 2020

Termin anlayışı və terminlərin təsnifi

Günay Rüstəm qızı MƏMMƏDOVA

64-69

Məqaləyə bax

12.

2, 2020

Alman dilindən tərcümənin çətinlikləri

Natəvan Yusif qızı RAMAZANOVA

70-73

Məqaləyə bax

13.

2, 2020

İngilis dilinin Britaniya və Amerika variantlarında fellərin fərqi

Zəhra Maqsud qızı MÜRSƏLOVA

74-79

Məqaləyə bax

14.

2, 2020

Müasir rus dilinə internetin təsiri

Natəvan Abdulla qızı KAMİLOVA 

80-85

Məqaləyə bax

15.

2, 2020

Britaniya media diskursunda leksik təkrarlar

Gülarə Eldar qızı QÜDRƏTLI

86-92

Məqaləyə bax

16.

2, 2020

İngilis dilində tənqidi düşüncənin inkişafı

Sevda Majid ISMAYILOVA

93-96

Məqaləyə bax

17.

2, 2020

Qeyri-dilçilik fakültəsi tələbələrinə xarici dilin tədrisi

Pərvin Ramiz qızı ZEYNALOVA

97-103

Məqaləyə bax

18.

2, 2020

Məntiqi kəmiyyət kateqoriyasının müxtəlifsistemli dillərdə linqvistik təsvirinin ifadə imkanları

Aygün Balahseyn qızı AMANƏLİYEVA

104-114

Məqaləyə bax

19.

2, 2020

İngilis dilində yazi vərdişlərinin aşılanmasının psixoloji aspektləri

Şəbnəm Azər qızı İSMAYILOVA

115-118

Məqaləyə bax

20.

2, 2020

İngilis dilində müəyyən və qeyri-müəyyən ismi birləşmələrlə istifadə olunan determinativlər

Leyla Eldar qızı MƏCİDOVA

119-123

Məqaləyə bax

21.

2, 2020

Autentik materiallar və onların dil tədrisində istifadə formaları

Leyla Rafiq qızı QARAYEVA

124-127

Məqaləyə bax

22.

2, 2020

Frazeoloji birləşmələrin tərcümə problemləri və tərcüməçilərin onları digər dillərə tərcümə edərkən qarşılaşdıqları çətinliklər

Gülnar aprel qızı QƏHRƏMANOVA

128-133

Məqaləyə bax

23.

2, 2020

Müasir fransiz dövri mətbuatında neologizmlərin yaranması və əmələgəlmə üsulları

Ülfət Zakir oğlu İBRAHİM

134-141

Məqaləyə bax

24.

2, 2020

Qrem Grinin “İşin Mahiyyəti” romanında personaj quruluşu problemi

Ülviyyə Kamran qızı ALLAZOVA

142-148

Məqaləyə bax

25.

2, 2020

Zaman anlayışı və povestin quruluşu

Nəzrin Hüseyn qızı BABAYEVA

149-156

Məqaləyə bax

26.

2, 2020

Zahid Xəlil – Çağdaş uşaq poeziyasının nümayəndəsi kimi

Gülnar Ramiz qızı QƏMBƏROVA

157-160

Məqaləyə bax

27.

2, 2020

A. S. Puşkinin “Yevgeni Onegin” romanında müqayisələrin (simile) rus dilindən ingilis dilinə tərcüməsinin təhlili

Fidan Həsən qızı MƏCİDOVA

161-172

Məqaləyə bax