Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2019

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 2-ci buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 2-ci buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal Sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

2, 2019

Bədii əsərdə onomastik vahidlərin rolu

Ruhiyyə Sedreddin NAĞIYEVA

7-11

Məqaləyə bax

2.

2, 2019

Azərbaycan dilindəki bəzi antroponimlər və fitonimlər barədə

Buludxan Əziz XƏLİLOV

12-16

Məqaləyə bax

3.

2, 2019

Rus ada dialekti Azərbaycan toponimiyasının mənbəyi kimi

Lalə Hüseyn QULİYEVA

17-21

Məqaləyə bax

4.

2, 2019

Bəydili tayfası və onunla bağlı onomastik vahidlər

İsmayıl Babaş oğlu KAZIMOV

22-28

Məqaləyə bax

5.

2, 2019

Metaforik etnonimlərin ana dilinə tərcümə etmək problemləri

Aidə AKİF qızı  MIRZƏYEVA

29-40

Məqaləyə bax

6.

2, 2019

Onomastik vahidlərin poeziya dilində potensial inikas imkanları

Məhərrəm Abbasəli oğlu HÜSEYNOV

41-47

Məqaləyə bax

7.

2, 2019

Xızır antroponimi haqqında

Məmmədxan Cəmil oğlu SOLTANOV, Samirə Adəm qızı ƏMRAHOVA

48-52

Məqaləyə bax

8.

2, 2019

Peşə, məşğuliyyət bildirən leksik vahidlər əsasında yaranan etnonimlər

Tünzalə Lətif qızı BAXŞİYEVA

53-59

Məqaləyə bax

9.

2, 2019

Xanımana Əlibəylinin pyeslərindəki onomastik vahidlər

İlhamə Muxtarqızı AĞAZADƏ

60-65

Məqaləyə bax

10.

2, 2019

Tivi kəndinin onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri

Sərdar ZEYNAL

66-71

Məqaləyə bax

11.

2, 2019

Xüsusi adların stilistik-semantik özəllikləri haqqında

Vəfa Davud qızı HACIYEVA

72-88

Məqaləyə bax

12.

2, 2019

“Kitabi – Dədə Qorqud” dastaninda etnonimlər

Elmira Ziyaddin qızı ƏHMƏDOVA

89-100

Məqaləyə bax

13.

2, 2019

M. F. Axundzadənin komediyalarında antroponimlər

Solmaz Həşim qızı ƏLƏSGƏROVA

101-107

Məqaləyə bax

14.

2, 2019

Müasir ingilis dilində mövcud olan toponimlərin yaranmasinda xarici elementlərin rolu

Ülviyyə Davud qızı HACIYEVA

108-111

Məqaləyə bax

15.

2, 2019

Şərqi slavyan dillərində qiymətli daşların adları oykonimlərin komponentləri kimi

Aytən Qasım qızı Muradova

112-116

Məqaləyə bax

16.

2, 2019

Şəxs adlarında üslubi xüsusiyyətlər

Nərgiz Musa qızı HACIYEVA

117-125

Məqaləyə bax

17.

2, 2019

Müasir azərbaycan dilində somatik komponentli onomastik vahidlər

Jalə Elman qızı QƏNİYEVA

126-129

Məqaləyə bax

18.

2, 2019

Regional toponimika və topokonseptlər

Reyhan Yusif qızı HƏBİBLİ

130-136

Məqaləyə bax

19.

2, 2019

Onomastik vahidlərin “poetik-üslubi pasportu”

Səadət Məmməd qızı Bayramova

137-143

Məqaləyə bax

20.

2, 2019

Arxaik vahidlərdən törənən onomastik leksika

Sevinc Sərhad qızı SADIQOVA

144-148

Məqaləyə bax

21.

2, 2019

Qafqaz ərazisi və tayfalarının təsviri materialları məcmuəsi (SMOMPK) əsərində işlənən toponimlər və onların tədqiqi

Rasim Arif oğlu HEYDƏROV

149-154

Məqaləyə bax

22.

2, 2019

Naxçıvan toponimlərinin transliterasiyası

Zülfiyyə Boris qızı QULİYEVA

155-164

Məqaləyə bax

23.

2, 2019

Müasir Azərbaycan dilində onomastik normalar

Təhminə Rasim qızı İSMAYILOVA

165-171

Məqaləyə bax

24.

2, 2019

Etnonimik oykonimlər

Hüsniyyə ÇOBANOVA

188-193

Məqaləyə bax

25.

2, 2019

Ərəb apelyativli Azərbaycan toponimləri

İradə Məzahim qızı KƏRİMOVA

194-199

Məqaləyə bax

26.

2, 2019

Azərbaycan dilində antroponimlər və toponimlərin önəmi

Təbərrük Fərrux qızı CAHANGİRLİ

200-203

Məqaləyə bax

27.

2, 2019

İsa Hüseynovun “Kollu Koxa” əsərində ləqəblər

Telli Yaşar qızı SƏLİMLİ

204-207

Məqaləyə bax